Αίτηση για Πρακτική Άσκηση στον
Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)

Application for Internship at the Hellenic Telecommunications Organization (OTE S.A.)

Προσοχή!Τα πεδία με σήμανση * είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν.
Attention!The fields marked with * must be completed.
1. Προσωπικά στοιχεία
Personal Information
(Παρακαλούμε συμπληρώστε με κεφαλαίους χαρακτήρες)
(Please enter in capital letters)
* Επώνυμο:
Last Name:
 
 
* Όνομα:
First Name:
 
 
* Όνομα Πατέρα:
Father's Name:
 
 
* Α.Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου:
Number of ID or Passport:
 
 
2. Εκπαίδευση
Education
* Τμήμα :
Academic department:
 
 
3. Επιθυμητός τόπος & τομέας απασχόλησης
Desired working location & job category
*Νομός:
Region in Greece:

 
*Τομέας Εργασίας:
(η επιλογή σας δεν είναι δεσμευτική για την εταιρία)

Job Category:
(your choice is not obligatory for the company) 
4. Προηγούμενη απασχόληση στον ΟΤΕ
Previous employment at OTE
Εάν έχετε εργαστεί στον ΟΤΕ, παρακαλούμε σημειώστε το χρονικό διάστημα εργασίας σας.(Σε περίπτωση που έχετε εργαστεί πάνω από μία φορά, σημειώστε το τελευταίο χρονικό διάστημα)
If you have worked at OTE in the past, please fill in the time period.
Απασχόληση από:
Employment from:
Απασχόληση έως:
Employment till:
5. Στοιχεία έπικοινωνίας
Contact information
* Χώρα:
Country:
 
 
* Νομός:
Region:
 
 
* Πόλη:
City:
 
 
* Διεύθυνση κατοικίας:
Street address:
 
 
* Αριθμός:
Street Number:
 
 
* Ταχ. κώδικας:
Postal Code:
 
 
* Τηλέφωνο 1:
Phone number 1:
 
 
Τηλέφωνο 2:
Phone number 2:

 
* E-mail address:  
 
6. Πληροφορίες για προηγούμενη πρακτική άσκηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
Information about previous internship in Greece or abroad

 
7. Πληροφορίες για συμμετοχή σε εθελοντικές εργασίες στο παρελθόν
Information about volunteer activities in the past

 
8. Άλλα ενδιαφέροντα
Other interests

 
9. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος
Attach your CV here
Το αρχείο μπορεί να είναι της μορφής Pdf, Doc ή Docx μεγέθους έως 1 MB. / Only Pdf, Doc and Docx format is allowed. Maximum file size 1 MB.

* Αρχείο/File:   
 
 
 
* Πληρώ τις προϋποθέσεις για την έναρξη της πρακτικής μου άσκησης και θα υποβάλω σχετική βεβαίωση της Σχολής μου, ευθύς μόλις μου ζητηθεί. / I fulfill the requirements to start my internship and I will submit the relevant certification from my university as soon as I am asked to.

Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ σε χρόνο και τόπο που ο Οργανισμός θα κρίνει εφικτό. / The internship will be realized at OTE premises at a time and place suitable for the business needs.